ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Dziś jest 13.12.2018
PROCEDURY TWORZENIA KLASY SPORTOWE

PROCEDURY TWORZENIA KLASY SPORTOWEJ

W GIMNAZJUM W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 15 IM.WIESŁAWA KAZANECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych      oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zakwalifikowanych do tych klas.

 

 

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iz dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iz dnia 30 lipca 2002r. w sprawie tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego(Dz. U. z 2002r. Nr126, poz. 1078)

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

 

  1. Do klasy sportowej uczęszczają uczniowie klasy I gimnazjum.

 

  1. Naboru uczniów z klasy VI szkoły podstawowej o predyspozycjach fizycznych do uprawiania wybranych dyscyplin sportu dokona Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora.

 

  1. Nabór uczniów do klasy sportowej odbywać się będzie w ............każdego roku szkolnego w oparciu o prowadzone testy sprawnościowe dla uczniów klas VI szkoły podstawowej.

 

  1. Nauczyciele muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i realizować programy nauczania w całym cyklu szkolenia (programy te wchodządo szkolnego zestawu programów nauczania realizowanych w szkole).

 

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.

 

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do dnia .................. każdego roku dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportu lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

  1. Spośród wyłonionych uczniów wybrana zostaje grupa ćwiczebna, która od nowego roku szkolnego będzie stanowić klasę sportową.

 

  1. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynos
  1. 10 godzin w ciągu tygodnia, w tym 4 godziny są przeznaczone na realizację programu nauczania zgodnego z podstawą programową, zaś 6 godzin w formie zajęć specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportowej.

 

  1. W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

 

  1. Choroba, uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy sportowej wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie ucznia do innego oddziału klasowego.

 

  1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń, mimo zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego, może kontynuować naukę w klasie sportowej.

 

  1. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

 

  1. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania zatwierdzony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacyjnego i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady zapisu do klasy sportowej

 

  1. Kandydatem do klasy pierwszej sportowej może być:
  • uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę VI szkoły podstawowej,
  • wykazuje się umiejętnościami i uzdolnieniami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
  • wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza.

 

  1. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.

 

3.Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zainteresowanych do dnia .....................

 

ROZDZIAŁ III

Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej

 

  1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

 

  1. W skład komisji wchodzą:
    1. dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
    2. nauczyciele wychowania fizycznego,

 

  1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
  • podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
  • prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
  • sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,                          
  • przeprowadza test sprawności ogólnej.

 

  1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.

 

  1. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

  1. Wymagana dokumentacja dziecka:
  • podanie o przyjęcie do klasy sportowej,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
  • świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej,
  • pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów,,
  • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem klasy sportowej i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia.

 

ROZDZIAŁ III

Prawa ucznia klasy sportowej

 

  1. Uczniowie mają prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu a w szczególności pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce.

 

  1. Uczeń klasy sportowej ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.

 

  1. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej  jako nieobecność a odnotowywana jest jako ”zawody”.

 

  1. Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze statutu szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

Obowiązki ucznia klasy sportowej

 

  1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.

 

  1. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.

 

  1. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.

 

  1. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach sportowych do których zostanie powołany, a w których bierze udział szkoła.

 

  1. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.

 

  1. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).

 

  1. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej mogą być przenoszeni do innej klasy.

 

  1. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu.

 

 

Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader