ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Biblioteka Konkursy Regulamin konkursu recytatorsko-literacko-fotograficznego „Zaczarowany świat baśni”
Dziś jest 26.03.2019

 

Regulamin konkursu recytatorsko-literacko-fotograficznego

dla uczniów szkół gimnazjalnych „Zaczarowany świat baśni”

opo­wiedz mi proszę
tamtą baśń,
zacza­ruj mój świat,
os­tatni raz...

 

 1. Nazwa konkursu: Zaczarowany świat baśni – konkurs recytatorsko-literacko-fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych.

-        recytatorski (fragment baśni)

-        literacki

-        fotograficzny

 

 1. Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok;

 

 1. Honorowy Patronat: w trakcie pozyskiwania - Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego;

 

 1. Czas trwania konkursu:      08.01 - 20.02.2015 - nadsyłanie zgłoszeń i prac;                 
 2. 19.03.2015 - Gala Finałowa: konkurs recytatorski (oba etapy - eliminacje i występ finałowy), wręczenie nagród w trzech wymienionych kategoriach.

 

 1. Cele ogólne konkursu:

- wzbogacenie wiadomości z zakresu literatury rodzimej i obcej,

           - propagowanie znajomości baśni,

           - rozbudzanie zainteresowań literackich i fotograficznych,

- rozbudzanie pasji recytatorskich, literackich i fotograficznych,

- pogłębianie humanistycznych zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień twórczych,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

- zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji,

- nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego,

- każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów w każdej kategorii.

 

 1. Konkurs recytatorski:

- uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce zgodnej z hasłem konkursu: baśnie z literatury polskiej i obcej – Zaczarowany świat baśni; czas recytacji: do 5 minut z tolerancją 15 sekund,

- wypełnia kartę uczestnictwa i przesyła do 20 lutego 2015 na adres Organizatora (załącznik nr 1).

 • Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

-        wybór utworu w kontekście tematu konkursu,

-        stopień opanowania pamięciowego tekstu,

-        trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia),

-        ogólne wrażenie artystyczne,

-        czas prezentacji nie dłuższy niż 5 minut z tolerancją 15 sekund.

 • Przebieg konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy:

a. I etap: eliminacje w grupach, wyłonienie 10 - 15 finalistów,

b. II etap: recytacja finalistów, wyłonienie zwycięzców przez główne jury.

 

 1. Konkurs fotograficzny:

- Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

- Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym.

- Zdjęcia: wymiary: minimalna wielkość 15x21cm, wydruk na papierze fotograficznym.

- W przypadku nadsyłania portretów prosimy o dołączenie zgody osoby sfotografowanej.

- Fotografia może być wcześniej wystawiana, brać udział w innym konkursie.

- Nie dopuszcza się fotomontażu.
- Dodatkowo, wraz z oryginałem, mile widziana jest wersja elektroniczna zdjęcia w formacie TIFF bądź JPG o najniższej kompresji (w celu późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz w prezentacji multimedialnej).
- Każda praca na odwrocie musi zawierać (w podanej kolejności):
a. imię i nazwisko autora,
b. tytuł zdjęcia,
- Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesyłać do 20.02.2015r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej, w materiałach i publikacjach bez zgody autora i uiszczenia autorowi należności finansowych.

- nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

 

10. Konkurs literacki:

- Przedmiotem konkursu jest stworzenie baśni - nigdzie dotąd niepublikowanej                     i nienagradzanej, będącej oryginalnym dziełem autora.

- Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, napisaną w języku polskim, o objętości od 2 do 5 stron (wydruk komputerowy, format: A4, czcionka 12, styl Arial, interlinia - 1,5). Wymagane jest stosowanie się do zasad poprawnej pisowni gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

 

11. Postanowienia końcowe.

- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

- Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
-.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
- Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej konkursu www.zstio.net.pl.
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 marca 2015.
- Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona do 30 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej konkursu
www.zstio.net.pl.

Osoby do kontaktu:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 85 675 25 33 wew. 121
Kamila Luiza Antoniuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bożena Maciejczuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Mazurek-Łajewska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Opublikowano: poniedziałek, 26, styczeń 2015 14:51
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader