ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Regulamin Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW
Dziś jest 20.03.2019
REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 

REGULAMIN

 

RADY RODZICÓW

 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15
w Białymstoku

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku uchwala co następuje:

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na uczniów gimnazjum przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych uczniów i angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 

1.      Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 19991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) w oparciu o niniejszy Regulamin określający cele, zadania i organizację Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr15 w Białymstoku,

 

 1. Regulamin uchwala ogólne zebranie Rady Rodziców.
 2. Organami Rady Rodziców są:

 

3.1 Rady Klasowe,

 

3.2 Komisja Rewizyjna

 

II.                CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

§2.

 

1.Rada Rodziców jest organem gimnazjum stanowiącym reprezentację rodziców uczniów mającym na celu:

 

1.1 Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

 

1.2 Przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym podjętych uchwał, opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

 

1.3 Współdziałanie z Dyrektorem Gimnazjum i Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

 

1.4 Upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi
i społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

 

1.5 Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej szkole w tym zakresie.

 

 

§ 3.

 

 1. Do zadań Rady Rodziców należy:

 

1.1.   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum,

 

1.2.   współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły,

 

1.3.   pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

 

1.4.   współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

 

1.5.   współpraca ze środowiskiem lokalnym,

 

1.6.   gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności gimnazjum, a także ustalenie użytkowania tych funduszy,

 

1.7.   zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami gimnazjum, rzeczywistego wpływu na działalność gimnazjum, a w szczególności:

 

a) znajomości zadań, zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w szkole i w klasie,

 

b) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

 

c) znajomości Statutu Szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki.    

 

d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy gimnazjum w tym określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,

f) udział w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego,

g) opiniowanie dokumentacji pedagogicznej szkoły, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, zestawów programów wychowania szkoły, zestawów programów nauczania w szkole, szkolnych zestawów podręczników, wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

h) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz wzoru jednolitego stroju szkolnego

i) przyjęcie do wiadomości planu nadzoru oraz informacji o realizacji planu nadzoru przedstawionego przez dyrektora

 

k) organizacja prac użytecznych rodziców na rzecz szkoły.

 

l) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.

 

m) dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami analizy, oceny zainteresowań i postaw uczniów oraz współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

n) pomoc w organizacji żywienia i dożywiania uczniów oraz współudział w przyznawaniu pomocy materialnej

o) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.

 

III.             SKŁAD RADY RODZICÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA.

§ 4

1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców gimnazjum jest zebranie klasowe, na którym wybierana jest w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu klasowa rada rodziców .

 

§5

1..Radę Rodziców tworzy, po jednym przedstawicielu rodziców z klasowej rady rodziców z danej klasy wybranych w tajnych wyborach zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu .    

 

2. Wybory przedstawiciela rodziców :

 

     2.1 Swoje uczestnictwo w zebraniu rodzice potwierdzają na liście obecności.

 

     2.2 Przewodniczący obrad zapoznaje uczestników zebrania z regulaminem wyboru    

 

            kandydatów do Rady Rodziców .

 

2.3  Powołuje komisję skrutacyjną, której zadaniem będzie przygotowanie kart do głosowania, liczenie głosów oraz sporządzenie protokołu.

 

2.4  Na wniosek przewodniczącego zebrania, uczestnicy zgłaszają kandydatów do Rady Rodziców aż do wyczerpania propozycji ( min. 3 kandydatów).

 

2.5  Po złożeniu formalnego wniosku przez uczestnika zebrania o zamknie listy kandydatów na drodze głosowania tajnego, na specjalnie do tego celu przygotowanych kartach odbywa się głosowanie.

 

2.6  Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów ważnych i nieważnych, przedstawia rodzicom wyniki glosowania – nazwisko osoby która uzyskała największą liczbę głosów.

 

                                                                         §6

 

1.Rada Rodziców na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, wybiera zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza , dwóch przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.

 

§ 7.

 

1.Komisja Rewizyjna na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony, przewodniczącego i jego zastępcę.

 

§8.

 

1.Kadencja Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Klasowych trwa jeden rok szkolny.

 

§ 9.

 

1.Porządek pierwszego w roku szkolnym zebrania Rady Rodziców musi uwzględnić:

 

1.1 udzielenie absolutorium w głosowaniu - zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu – ustępującej Radzie Rodziców po wysłuchaniu sprawozdań : merytorycznego i finansowego sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz ewentualnych wystąpień innych organów szkoły,

 

1.2 wybór Rady Rodziców na nowy rok szkolny lub powierzenie ustępującej Radzie Rodziców dalszego kierowania pracami Rady Rodziców jest możliwe pod warunkiem udzielenia absolutorium za rok poprzedni,

 

1.3 ustalenie wysokości dobrowolnych składek rodziców na bieżący rok szkolny,

 

1.4 ustalenie ramowego preliminarza wydatków z funduszu Rady Rodziców.

 

§ 10.

 

 1. Rada Rodziców dokumentuje zebrania w formie protokołów i uchwał..
 2. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:

 

2.1 co najmniej 50% członków Rady

 

3. Przy równym rozłożeniu głosów, głos przewodniczącego jest decydujący.

 

4. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem, dyrektor szkoły zawiesza

 

     uchwałę .Dyrektor szkoły zawieszając wykonanie uchwały w terminie siedmiu dni

 

   od jej podjęcia, uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej

 

     przedmiotem uchwały.

 

5 .W przypadku braku uzgodnienia, dyrektor szkoły, bądź Rada Rodziców przekazuje

 

sprawę do rozstrzygnięcia organom nadzorującym szkołę.

 

 

§ 11.

 

 1. Zebrania Rady Rodziców mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć, bez prawa głosu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub na wniosek 1/3 Rady Rodziców oraz innych organów gimnazjum w szczególnie ważnych sprawach.

 

 1. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW RADY RODZICÓW

 

§ 12.

 

1.Zadaniem Rady Klasowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:

 

1.1 dostosowanie zadań zawartych w § 3 do konkretnych potrzeb klasy,

 

1.2 współdziałanie z Radą Rodziców i wszystkimi rodzicami w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym i klasowym,

 

1.3 zwoływanie w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy dodatkowych zebrań rodziców,

 

1.4 opracowanie planu pracy na dany rok i składanie sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami klasy.

 

§ 13.

 

1.Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac,
a w tym:

 

1.1 realizowanie zadań zawartych w § 3,

 

1.2 opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok
i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców,

 

1.3 podział zadań i obowiązków między pozostałych członków Rady Rodziców,

 

1.4 zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców

 

1.5 kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,

 

1.6 przekazywanie opinii i postulatów do Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej,
i Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

 

§ 14.

 

1.Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy tj.: protokołowanie zebrań, opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców, prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie jej przechowywania.

 

§ 15.

 

1 Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych organów Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami w sprawach regulaminowych, finansowo-gospodarczych oraz składanie sprawozdań ze swych prac z wnioskami pokontrolnymi.

 

2 W przypadku nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna informuje o zaistniałym fakcie

 

ogólne zebranie rodziców.

 

V.                ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ

 

§ 16.

 

1.Rada Rodziców prowadzi samodzielną działalność finansowo-gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 17.

 

 1. Środki finansowe powstają ze składek rodziców, dobrowolnych wpłat osób prawnych
  i fizycznych i innej działalności dopuszczonej przepisami prawa.
 2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować świadczenia wyższe od ustalonych lub
  w naturze czy robociźnie.
 3. Wpłaty składki można dokonywać jednorazowo, półrocznie, kwartalnie.

 

§ 18.

 

1.Środki finansowe gromadzone są w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

 

§ 19.

 

 1. Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają:

 

1.1 Przewodniczący Rady Rodziców,

 

1.2 Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

 

1.3 osoba upoważniona uchwałą Rady Rodziców.

 

3. Środki finansowe mogą być przeznaczane w szczególności na:

 

3.1 dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek, biwaków, upiększenie izb klasowych,

 

3.2 pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

 

3.3 dofinansowanie konkursów, imprez o charakterze ogólnoszkolnym, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, festyn sportowo - rekreacyjny itp.,

 

3.4 dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

 

3.5 nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych
i sportowych,

 

3.6 zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń szkolnych,

 

3.7 renowację pomieszczeń dydaktycznych oraz sportowo-rekreacyjnych.

 

§ 20.

 

1.Zgromadzonymi środkami finansowymi zarządza Rada Rodziców zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na dany rok szkolny.

 

 

§ 21.

 

1.Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

 

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum nr.15

 

im. Wiesława Kazaneckiego

          15- 131 Białystok

           ul. Porzeczkowa 11

           tel. 085-6530860

 

 1. WYŁANIANIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ Z RAMIENIA RADY RODZICÓW.

§ 22.

 

1.Wybory przedstawicieli rodziców powinny odbywać się z przedstawicieli Rad klasowych i  przedstawicieli Rady Rodziców.

 

2.Informacja o dacie i tematyce spotkania musi być wywieszona w ogólnodostępnym miejscu    na siedem dni przed planowanym terminem spotkania.

 

 1. Swoje uczestnictwo w zebraniu rodzice potwierdzają na liście obecności.
 2. Przewodniczący obrad zapoznaje uczestników zebrania z regulaminem wyboru kandydatów do Komisji Konkursowej.

 

 

 1. Powołuje komisję skrutacyjną , której zadaniem będzie przygotowanie kart do głosowania, liczenie głosów oraz sporządzenie protokołu.
 2. Na wniosek przewodniczącego zebrania, uczestnicy zgłaszają kandydatów do Komisji Konkursowej, aż do wyczerpania propozycji ( min. 3 kandydatów).
 3. Po złożeniu formalnego wniosku przez uczestnika zebrania o zamknie listy kandydatów na drodze głosowania tajnego, na specjalnie do tego celu przygotowanych kartach odbywa się głosowanie.
 4. Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów ważnych i nieważnych, przedstawia rodzicom wyniki glosowania – nazwiska dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

VII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23.

 

1.Rada może występować do innych organów gimnazjum z pisemnymi wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

§ 24.

 

 1. Na członków Rady Rodziców nakłada się obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady.
 2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebranie Rady Rodziców.
 3. Każdy członek Rady Rodziców ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z pracy
  w Radzie, po uprzednim zgłoszeniu swojej rezygnacji.
 4. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych zgodnie
  z odpowiednimi zapisami niniejszego regulaminu.
 5. Inne sprawy nie uregulowane ustaleniami niniejszego regulaminu rozstrzygane są uchwałami Rady Rodziców wg kompetencji.
 6. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
 7. Wybory do Rady Rodziców nowej kadencji organizuje i przeprowadza ustępująca Rada Rodziców.

 

§ 25

 

1.Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek dowolnego organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na ogólnym zebraniu Rady Rodziców.

 

(pieczęć Rady Rodziców, podpis przewodniczącego)

 

 Opublikowano: wtorek, 04, czerwiec 2013 18:02
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader