ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
w Białymstoku
Główna Szkolne Projekty Edukacyjne Regulamin realizacji projektów
Dziś jest 26.09.2018
Regulamin realizacji projektów

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Gimnazjum w Publicznym Gimnazjum nr 15

im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku

 

&1. Ustalenia ogólne

 

1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010.

2. Temat projektu realizowanego w klasach I – III gimnazjum jest wpisywany

uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.

3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych

4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i w statucie szkoły.

 

& 2. Role nauczycieli

 

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych

w szkole.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe

warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji

projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.

3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego

koordynatora projektów.

5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;

d) pomoc w prowadzeniu nadzoru nad dokumentacją projektów;

e) organizację Festiwalu Projektów.

6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a) omówienie scenariusza projektu z uczniami;

b) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej

prowadzenia,

(Jest to karta projektu składająca się z 4 części wypełnianych w zależności od potrzeb, przy czym część I i II jest obowiązkowa. Jeżeli zespól projektowy zechce nieco zmienić graficzny wygląd karty, ale zachowa jej główne aspekty, to może tego dokonać, po konsultacji z koordynatorem projektów. Jeżeli projekt jest rozbudowany to można wypełnić kartę zadania lub działania, jako kartę pomocniczą).

c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

d) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych

i konsultacji;

e) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

f) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

g) pomoc w prezentacji projektu;

h) ocena projektu;

i) komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie;

 

7. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem

w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych

i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu

w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów;

f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

g) udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującej wpisem

na świadectwie ukończenia szkoły;

h) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

8. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach

realizacji projektu edukacyjnego;

b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu

przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

– wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

– monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt

z opiekunem zespołu,

– przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych

z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny,

arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

& 3.Działania projektowe

 

I. Wybór tematu projektu

1. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.

2. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę

w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.

3. W terminie do 15 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji

w danym roku szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania).

4. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.

5. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować

w terminie do końca września.

 

 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu,

harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań

w grupie, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają

miejsce i terminy konsultacji.

3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

 

III. Wykonanie zaplanowanych działań

1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego.

2. Uczniowie wraz z opiekunem ustalają sposób, miejsce i termin prezentacji projektu.

3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.

4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

 

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie zgodnie z ustaloną wcześniej zasadą.

2. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

3. Festiwal Projektów odbywa się w czerwcu, w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektów i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

 

V. Ustalenia dodatkowe

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego

w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu

edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

3. Dyrektor szkoły wraz ze szkolnym koordynatorem projektów rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.Opublikowano: wtorek, 04, czerwiec 2013 19:14
Kontakt
 
 
Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Porzeczkowa 11
15-815 Białystok

tel. (85) 653-08-60 (szkoła)

fax. (85) 653-08-61

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kalendarz
loader